Drill Bits

Roughing Spiral Bit SC 3/4CD 2CL 3/4SH 3FL

$184.00

UPC: 84427800542
Roughing Spiral Bit SC 3/4CD 2CL 3/4SH 3FL


$184.00

Three Flute Spiral Bit SC 3/4CD 2CL 3/4SH 3FL

$140.00

UPC: 84427800543
Three Flute Spiral Bit SC 3/4CD 2CL 3/4SH 3FL


$140.00

Standard Spiral Bit SC 3/4CD 3CL 3/4SH 2FL

$170.00

UPC: 84427800544
Standard Spiral Bit SC 3/4CD 3CL 3/4SH 2FL


$170.00

Standard Spiral Bit SC 1/2CD 1-1/2CL 1/2SH 2FL

$53.00

UPC: 84427800529
Standard Spiral Bit SC 1/2CD 1-1/2CL 1/2SH 2FL


$53.00

Standard Spiral Bit SC 3/4CD 3CL 3/4SH 2FL 6 inch OAL

$185.00

UPC: 84427800545
Standard Spiral Bit SC 3/4CD 3CL 3/4SH 2FL 6 inch OAL


$185.00

Chipbreaker Spiral Bit SC 1/2CD 1-1/2CL 1/2SH 2FL

$65.00

UPC: 84427800530
Chipbreaker Spiral Bit SC 1/2CD 1-1/2CL 1/2SH 2FL


$65.00

Roughing Spiral Bit SC 3/4CD 3-1/4CL 3/4SH 3FL

$248.00

UPC: 84427800546
Roughing Spiral Bit SC 3/4CD 3-1/4CL 3/4SH 3FL


$248.00

Standard Spiral Bit - 3/8 CD 1 1/4CL 3FL

$38.00

UPC: 84427800516
Standard Spiral Bit - 3/8 CD 1 1/4CL 3FL


$38.00

Standard Spiral Bit SC 1/4CD 3/4CL 1/2SH 2FL

$26.50

UPC: 84427800517
Standard Spiral Bit SC 1/4CD 3/4CL 1/2SH 2FL


$26.50

Standard Spiral Bit SC 1/4CD 1CL 1/2SH 2FL

$28.50

UPC: 84427800518
Standard Spiral Bit SC 1/4CD 1CL 1/2SH 2FL


$28.50